Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7  11-500 Giżycko

http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl

  

Free counters!
Licznik od 15 lutego 2017r.

Rezultaty projektu

 informacje o projekcie A rezultaty projek B


I. Rezultaty projektu określone w umowie o dofinansowanie

Międzynarodowe działania związane z uczeniem się /nauczaniem/ szkoleniami

 1. Szkolenie w Giżycku  (zima 2016) prowadzone przez ekspertów  (w szkoleniu uczestniczyli również nauczyciele z Giżycka, których nie uwzględnia się przy określaniu rezultatów)

tabela 1a

 

 1. Szkolenie w Alytus  (jesień 2016) prowadzone przez nauczycieli litewskich

(w szkoleniach uczestniczyli również nauczyciele z Alytus, których nie uwzględnia się przy określaniu rezultatów)

tabela 2a

 

 1. Szkolenie w Giżycku  - wymiana doświadczeń (wiosna 2017) prowadzone przez  pracowników  Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji i Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej (w szkoleniu uczestniczyli również nauczyciele z Giżycka, których nie uwzględnia się przy określaniu rezultatów)

 tabela 3a

Łączna liczba uczestników ………168 osób

Łączny czas trwania (dni x liczba uczestników) ……5 *168=840

Łączny czas trwania (godzin x liczba uczestników) ………30*168=5040

 

II. Inne  rezultaty projektu określone we wniosku o dofinansowanie

 

Rezultat  1

Nabycie lub pogłębienie umiejętności stosowania przez 100 nauczycieli pracujących w szkołach partnerów czterech (strategii/technik uczenia) uważanych za najskuteczniejsze (według Johna Hattiego), którego wyniki badań są  upowszechniane  przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Akademię Cyfrowej Szkoły  tj:

 1. Uczniowie otrzymują/samodzielnie stawiają sobie konkretne cele dotyczącego każdego tematu i systematycznie oceniają swoje postępy według wcześniej ustalonych kryteriów.
 2. Ocenianie kształtujące – nauczyciel udziela uczniom bezpośredniej informacji zwrotnej, wskazując kryteria oceny oraz udzielając wskazówek jak uzyskać lepsze wyniki.
 3. Uczniowie uczą się od siebie nawzajem.
 4. Organizatory wizualne oraz mapy myśli.

Strategie te powinny być wdrażane w środowisku bogatym technologicznie tj. przy pomocy tablic interaktywnych, indywidualnych komputerów  i tabletów pracujących w lokalnej sieci/międzyszkolnej sieci z dostępem do szeroko pasmowego internetu oraz z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych w różnych krajach i językach.

Potwierdzeniem nabycia tych umiejętności są ilustracje filmowe przeprowadzonych zajęć lekcyjnych przez każdego nauczyciela oraz  skonstruowanie jednej lekcji w ramach tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych przez pary nauczycieli: jedna osoba z  powiat giżycki + jedna osoba z Alytus.

Opis realizacji

Nauczyciele przeprowadzili filmowane lekcje z stosując ww. strategie oraz wykonali zasoby. Są one przedstawione w menu, dostępne dla wszystkich, którzy zechcą je zobaczyć. Być może nieskorzy widzowie zechcą skorzystać z doświadczenia autorów. 

Należy jednak zaznaczyć, że są to ilustracje filmowe rzeczywistej lekcji w klasie lekcyjnej nie zaś filmy, których realizacja  wymaga studia filmowego z systemem utrwalania dźwięku, dzielenia lekcji na poszczególne sceny i  powtórek, eliminacji niektórych scen i montażu.  Celem tego działania było potwierdzenie nabycia umiejętności, nie zaś wykonanie profesjonalnych filmów do użytku przez innych nauczycieli. 

Rezultat nr 2

Drugim rezultatem jest podwyższenie umiejętności 10 osób prowadzących szkolenia z instytucji edukacyjnych Powiatu Giżyckiego i Miasta Alytus tj. Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji i Centrum Pomocy Pedagogiczno –Psychologicznej z Alytus  w zakresie pracy z nauczycielami, grupą międzynarodową i wykorzystania w szkoleniach technologii informacyjno –komunikacyjnych.  Potwierdzeniem uzyskania tego rezultatu jest informacja o osiągniętych  rezultatach  pracownika tych instytucji biorącego udział w projekcie oraz ankieta ewaluacyjna na temat tych pracowników wypełniona przez uczestników etapu 3 szkoleń.

W załączeniu informacje:

 1. Pracowników  Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku (w języku polskim).
 2. Pracowników Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno –Psychologicznej (w języku litewskim).
 3. Wyniki ankiet ewaluacyjnych (w języku polskim i litewskim oraz graficznie)

Rezultat nr 3

Osoby organizujące  szkolenia czyli dyrektorzy wszystkich szkół i instytucji (8 osób) zwiększyli umiejętności organizacji doskonalenia nauczycieli z wykorzystaniem środowiska nauczania bogatego w technologie. Potwierdzeniem osiągnięcia tej umiejętności jest pisemna informacja dyrektorów szkół i edukacyjnych instytucji partnerskich.

W załączeniu

 1. Opis zwiększenia umiejętności doskonalenia nauczycieli z wykorzystaniem środowiska bogatego w technologie dyrektorów szkół na terenie powiatu giżyckiego i Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku (w języku polskim)
 2. Opis zwiększenia umiejętności doskonalenia nauczycieli z wykorzystaniem środowiska bogatego w technologie dyrektorów szkół na terenie Alytus i Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno –Psychologicznej (w języku litewskim)

Rezultat nr 4

Sześć szkół  Gimnazjum Bystry, Alytuska Szkoła dla młodzieży i dorosłych, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku, Alytuska Szkoła Podstawowa Dzukija, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Giżycku, Alytuskie Centrum Kształcenia Zawodowego zmodernizowało  plany rozwoju szkoły – uwzględniając najbardziej skuteczne metody – strategie nauczania i środowisko uczenia bogate w technologie oraz wykorzystanie bezpośredniej współpracy szkół na terenie powiatu giżyckiego i miasta Alutus. Informacją o osiągnięciu tego rezultatu będą pisemne aneksy lub nowe wersje tych planów.

W załączeniu:

 1. Plan rozwoju Gimnazjum w Bystrym ( w języku polskim).
 2. Plan rozwoju  Alytuskiej  Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych (w języku litewskim).
 3. Plan rozwoju Zespołu  Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku + uchwała Rady Pedagogicznej (w języku polskim).
 4. Plan rozwoju Alytuskiej  Szkoły Podstawowej Dzukija (w jezyku litewskim).
 5. Plan rozwoju Szkoła Podstawowa Nr 4 w Giżycku (w języku polskim).
 6. Plan rozwoju Alytuskie Centrum Kształcenia Zawodowego (w języku litewskim).

Rezultat nr 5

Dwie jednostki samorządu terytorialnego Powiat Giżycki i Miasto Alytus zmodernizowały Strategię Rozwoju Edukacji uwzględniając „cyfrowe” doskonalenie nauczycieli, wspomaganie tworzenia środowiska bogatego w technologię w szkołach i współpracę międzynarodową. Informacją o osiągnięciu tego rezultatu jest modernizacja strategii rozwoju edukacji poprzez jej modernizację w Powiecie Giżyckim i opracowanie nowej Strategii w Samorządzie miasta Alytus.

W załączeniu:

 1. UCHWAŁA Nr XXXIII.203.2017 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Strategii Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich” oraz nowa wersja  punktu 1.2 Załącznika Matryca Giżycko (doskonalenie nauczycieli).
 2. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2022 METŲ ŠVIETIMO STRATEGIJOS PLANAS

 

Rezultat Nr 6

We wniosku o dofinansowanie projektu,  zakładano iż 500 nauczycieli nie biorących udziału w projekcie zostanie poinformowanych o najbardziej skutecznych strategiach nauczania oraz metodach ich wykorzystania w środowisku bogatym w technologie. Potwierdzeniem osiągnięcia tego rezultatu są listy obecności nauczycieli nie biorących udziału w szkoleniach na końcowej konferencji oraz liczba wejść na stronę internetową projektu w czasie od umieszczenia produktów pracy intelektualnych do momentu zakończenia projektu.

Liczba wejść na stronę internetową projektu w czasie od umieszczenia produktów pracy intelektualnych do momentu zakończenia projektu (31.08.2017).

licznik

W załączeniu:

 1. Podsumowanie list obecności na konferencji upowszechniającej

Rezultat nr 7

Nastąpiła cyfrowa integracja (współpraca) w zakresie nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą szkół na różnych poziomach, różnych krajach, różnych organów prowadzących miedzy partnerami.  Potwierdzeniem tego rezultatu jest  podpisanie porozumienia o współpracy tych szkół jak również liczba cyfrowych kontaktów.  Potwierdzeniem tej integracji jest również złożenie wniosków o dofinansowanie następnych projektów, tym razem z Programu Interreg  V-A  Litwa Polska  przez partnerów projektu:

 1. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku i Alytuskie Centrum Kształcenia Zawodowego.
 2. Alytuskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku.
 3. Powiatowy Ośrodek Edukacji w Giżycku i Alytuskie Centrum Pomocy Pedagogicznej i Psychologicznej.
 4. Alytuską Szkołę dla Młodzieży i Dorosłych i Samorząd Miasta Giżycka.

W załączeniu:

 1. Podpisane porozumienie między szkołami/placówkami  uczestniczącymi w projekcie.
 2. Podpisane porozumienie pomiędzy powiatem giżyckim a miastem Alytus.
 3. Informacja o liczbie cyfrowych kontaktów

Rezultat Nr 8

We wniosku o dofinansowanie projektu, zakładano iż nastąpi zwiększenie umiejętności dydaktycznych i pedagogicznych uczestników projektu (110). Szkolenia w grupie międzynarodowej, tworzenie produktów związanych z pedagogiką i dydaktyką, ich upowszechnianie na stronie internetowej i konferencji końcowej spowodują wzrost umiejętności pedagogicznych i dydaktycznych uczestników projektu.

Informacją o osiągnięciu tego rezultatu jest dokonana ewaluacja projektu zawierająca informację o jego wpływie na umiejętności zawodowe nauczycieli biorących udział w projekcie.

W załączeniu:

 1. Ewaluacja szkoleń w Alytus
 2. Ewaluacja szkoleń w Giżycku
 3. Ewaluacja wymiany doświadczeń