Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7  11-500 Giżycko

http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl

  

Free counters!
Licznik od 15 lutego 2017r.

Wydarzenia

Spotkanie projektowe w Giżycku

W dniach 17 - 18 sierpnia 2017 w Giżycku odbyło się ostatnie spotkanie projektowe, w którym uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus“. Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia raportu podsumowującego dwa lata realizacji projektu. Następnie szczegółowo przedstawiono rezultaty projektu oraz omówiono zadania partnerstwa w okresie trwałości projektu. Podpisano porozumienia o współpracy sześciu szkół biorących udział w projekcie (jeden z rezultatów). Podjęto również dyskusję na temat wspólnych planów na przyszłość .
Opis rezultatów projektu.


Konferencja upowszechniająca w Alytus.

W dniach 1-2.06.2017 w Alytus na Litwie odbyła się konferencja podsumowująca realizację 2- letniego projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus” z programu Erasmus +, w trakcie której upowszechniono rezultaty projektu.

Pierwszego dnia uczestnicy opracowywali wnioski i rekomendacje dla szkół i władz samorządowych. Natomiast drugiego dnia w Alytuskim Centrum Młodzieży odbyła się konferencja, w której wzięło udział około 350 osób (w tym około 120 z Powiatu Giżyckiego).

Projekt realizowany był przez przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych we współpracy ze szkołami i placówkami naszego powiatu i miasta Alytus.

Wartość dodana projektu! wspólne zaśpiewanie litewskiej pieśni ludowej w wykonaniu polsko-litewskiej grupy uczestników projektu :-)

2 grupa

 


Spotkanie projektowe w Alytus

W dniu 12 maja 2017 w Alytus odbyło się piąte spotkanie projektowe, w którym uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus“. Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia ewaluacji szkoleń, które odbywały się od 13.03. 2017 do 28.04.2017 r. w Giżycku.

Omówiono także wizyty nauczycieli litewskich w placówkach edukacyjnych powiatu giżyckiego (Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej, Niepubliczny Zespół Specjalnych Szkół i Placówek Oświatowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku, Schronisko Młodzieżowe Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych w Rynie, Szkoła Podstawowa nr 7, Mazurski Oddział Związku Ukraińców w Polsce oraz Zespół Szkół Zawodowych), przedstawiono wyniki ewaluacji z poszczególnych spotkań.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie organizacji konferencji upowszechniającej rezultaty projektu. Podjęto również dyskusję na temat sposobu wprowadzania do planów rozwoju Powiatu Giżyckiego i Miasta Alytus wniosków z realizacji projektu.


III cykl szkoleń

W terminach: 13-17.03; 20-24.03; 27-31.03; 03-07.04; 24-28.04.2017 odbyły się kolejne szkolenia/spotkania w ramach projektu. Były to pięciodniowe spotkania nauczycieli z Polski i Litwy, które odbywały się w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku. Spotkania prowadzone były przez pracowników Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku łącznie z pracownikami Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej.

Każda grupa swoje spotkanie zaczynała od wysłuchania ciekawego wykładu na temat neurodydaktyki i jej wykorzystania w pracy z uczniami.

Na spotkaniach uczestnicy szkoleń przedstawiali pozostałym koleżankom i kolegom wykonane przez siebie ilustracje filmowe lekcji z zastosowaniem najbardziej skutecznych strategii nauczania utrwalone w ich macierzystych szkołach oraz wykonane Otwarte Zasoby Edukacyjne. Każda ilustracja filmowa lekcji i zasoby edukacyjne, były omawiane przez członków grupy szkoleniowej.

Uczestnicy prezentowali również swoje wnioski w zakresie wprowadzenia do powszechnego stosowania w ich macierzystych szkołach poznanych strategii. Uczestnicy każdej grupy szkoleniowej, stosując metody pracy grupowej wybrali reprezentantów grupy do zaprezentowania ilustracji filmowej lekcji podczas konferencji upowszechniającej rezultaty projektu oraz reprezentantów do zaprezentowania otwartych zasobów edukacyjnych. Poza tym sformułowali rekomendację (wnioski) dotyczące wprowadzenia poznanych strategii do praktyki szkolnej skierowaną do władz oświatowych.

Poza tymi zajęciami, litewscy uczestnicy szkolenia uzupełniali wiedzę uzyskaną w poprzednim pobycie o polskim systemie edukacyjnym na przykładzie powiatu giżyckiego. W pierwszym dniu szkolenia poznali Szkołę Policealną im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku, w której poznano metody kształcenia uczniów oraz system kształcenia zawodowego oparty na współpracy z pracodawcami. Dzięki gościnności pracowników i słuchaczy szkoły mogli poznać system kształcenia policealnego w Polsce oraz na „własnej skórze” doświadczyć profesjonalnych zabiegów kosmetycznych wykonywanych przez słuchaczy. Co bardziej zmęczeni zajęciami na szkoleniu uczestnicy, mogli poddać się masażom słuchaczy z kierunku technik masażysta.

Drugi dzień rozpoczęto od wizyty w Niepublicznym Zespole Specjalnych Szkół i Placówek Oświatowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Giżycku ,w którym poznano metody kształcenia uczniów w szkole specjalnej.

Trzeciego dnia litewscy nauczyciele poznali polski system szkolenia sportowego dzieci i młodzieży prezentowany podczas wizyty w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych w Rynie oraz czwartego dnia w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku.

Ostatniego dnia pobytu grupa litewska zapoznawała się z kształceniem ogólnym i kulturalnym dzieci i młodzieży ukraińskiej mniejszości narodowej podczas wizyty w giżyckiej siedzibie Mazurskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce.

Podczas pobytu jednej z grup gości litewskich, w giżyckich szkołach ponadgimnazjalnych był dzień otwarty, nauczyciele litewscy mogli zobaczyć i doświadczyć jak to przebiega u nas. Odwiedzili Zespół Szkół Zawodowych przy ul. 1 Dywizji im. T. Kościuszki 16 w Giżycku.

W czasie wolnym nauczyciele z Polski otoczyli opieką nauczycieli litewskich organizując między innymi zwiedzanie Twierdzy Boyen, Wieży Ciśnień, rejs statkiem, ognisko w Schronisku Młodzieżowym w Rynie i wiele innych atrakcji.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę wrócili do domów.

 


Spotkanie projektowe w Alytus.

   W dniu 11 stycznia 2017 w Alytus odbyło się czwarte spotkanie projektowe, w którym uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus“. Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia ewaluacji szkoleń, które odbywały się od 19.09.2016 do 28.10.2016r. w Alytus. Omówiono między innymi wizyty nauczycieli polskich w litewskich szkołach (Alutaus Dzūkijos Pagrindinė Mokykla, Alytaus Profesinio Rengimo Centras, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla oraz Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba), przedstawiono wyniki ewaluacji z poszczególnych szkoleń.
   Kolejnym punktem spotkania było omówienie aktualnego stanu realizacji nagrywania ilustracji filmowych lekcji oraz wykonanych otwartych zasobów edukacyjnych.
   Następnie zajęto się tematem organizacji szkoleń podsumowujących, które odbędą się w Giżycku między 13.03 a 28.04.2017, przedstawiono propozycję planu wizyt w szkołach oraz programu szkolenia. Podjęto również dyskusję na temat organizacji wydarzenia upowszechniającego projekt – konferencji na zakończenie projektu.
   W drugiej części spotkania zajęto sie kwestią wdrożenia do planów rozwoju szkół wniosków z realizacji projektu.


II cykl szkoleń

    W terminach: 19-23.09; 26-30.09; 03-07.10; 17-21.10; 24-28.10.2016 odbyły się kolejne szkolenia w ramach projektu. W trakcie wspólnej pracy podczas szkoleń nauczyciele z Polski i Litwy nabywali umiejętności stosowania w swoich szkołach strategii nauczania uważanych za najskuteczniejsze.

   Szkolenia rozpoczynały się od wizyty w Szkole Podstawowej Dzūkija, w której poznano metody kształcenia uczniów.
Podczas szkolenia na wstępie przedstawiono rolę nauczyciela w rozwijaniu nowego pokolenia poprzez cyfrowe narzędzia dydaktyczne stosowane na Litwie –

http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Sritisugdymui.aspx

http://musumokykla.lt/kompiuteris-mokykloje/irankiai-programeles-20/lt/

   Bardzo ciekawym narzędziem okazał się generator kodów QR. QR kod jest to kod graficzny zawierający ukrytą informację. Poznano metody generowania statycznych i dynamicznych QR kodów oraz możliwości ich wykorzystania w procesie nauczania. Zapoznano się z aplikację WebcamToy umożliwiającą robienie zdjęć kamerą w komputerze z zastosowaniem ponad 80 filtrów i efektów specjalnych dostosowanych do własnych upodobań.

   Drugi dzień rozpoczęto od wizyty w Alytaus Profesinio Rengimo Centras (APRC), w którym poznano metody nauczania stosowane w kształceniu praktycznym oraz podziwiano bogate wyposażenie wszystkich pracowni. Zajęcia szkoleniowe prowadzono z wykorzystaniem społecznościowej platformy edukacyjnej Edmodo, nauczyliśmy się jak za jej pomocą organizować komunikację pomiędzy uczniami, współpracownikami i rodzicami. Platforma Edmodo umożliwia nauczycielom udostępnianie treści, przeprowadzanie testów, rozpowszechnianie quizów, przydzielanie zadań, zdalną pracę z uczniem. Poznano aplikację PurposeGames umożliwiającą nauczycielom i uczniom naukę poprzez zabawę, tworzenie gier tematycznych, np. z działu geografia, matematyka, historia, kultura itp.

   Trzeciego dnia polscy nauczyciele gościli w szkole dla młodzieży i dorosłych, w której odbywają się również zajęcia naszego odpowiednika Uniwersytetu III wieku. Bardzo ciekawym okazał się fakt, że nauczyciele tej szkoły uczą również więźniów. Na zajęciach szkoleniowych zaprezentowano możliwości przetwarzania plików w chmurze w pracy indywidualnej i grupowej – wykorzystanie Google Drive, Dropbox polegające na udostępnianiu przestrzeni dyskowej, wysyłaniu, przeglądaniu i pobieraniu danych. Poznaliśmy zasady przygotowywania testów on-line oraz metody statystycznej obróbki ich wyników z wykorzystaniem narzędzia http://www.flubaroo.com – udzielanie uczniom informacji zwrotnej poprzez wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w pracy nauczyciela. Ćwiczyliśmy obsługę aplikacji Padlet – tablicy internetowej i wykorzystanie jej do stosowania najbardziej skutecznych strategii uczenia się oraz zastosowanie aplikacji SMART Technologies do przygotowywania multimedialnych lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

   Czwartego dnia goście z Polski wizytowali Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne, w którym poznano metody promowania i wdrażania innowacji w kształceniu specjalnym i psychologii. Podczas szkolenia przedstawiono możliwości wykorzystania obrazu i dźwięku podczas lekcji za pomocą programu CamStudio, który służy do nagrywania sekwencji wideo oraz dźwięku. Poznaliśmy Open-Sankore – narzędzie do tworzenia materiałów do lekcji oraz oprogramowanie do tablic interaktywnych i monitorów, kompatybilne z każdym projektorem i urządzeniem wskazującym. Aplikacja ta daje możliwość wzbogacenia treści lekcji poprzez importowanie animacji flash, obrazów, audio, wideo lub poprzez włączenie plików dokumentów PDF lub PPT. Na koniec poznano wykorzystanie aplikacji Linoit, jako wirtualnej tablicy do gromadzenia materiałów edukacyjnych (karteczki, fotografie, filmy).

   Ostatni dzień rozpoczęto od zwiedzania kompleksu APRC, w którym podziwiano wyposażenie klasopracowni (fryzjerskie, krawieckie, florystyczne, stolarskie) oraz poznano metody kształcenia stosowane w kształceniu kierowców pojazdów ciężarowych i autobusów. Podsumowaniem pięciodniowego szkolenia było poprowadzenie zajęć przez nauczycieli litewskich z wykorzystaniem technik poznanych podczas warsztatów. Uczniowie APRC mieli za zadanie za pomocą programów graficznych PhotoShop, CorelDraw zaprojektować ilustracje graficzne do hobby podanego przez nauczycieli biorących udział w szkoleniu. Zdjęcie nauczyciela wraz z informacją o jego hobby zostały wysłane uczniom za pomocą platformy Edmondo. Podczas gdy uczniowie pracowali nad zadaniem my poznaliśmy możliwości zastosowania urządzeń mobilnych w edukacji. Po skończonej pracy uczniowie odsyłali nauczycielom swoje propozycje, nauczyciele „lajkując“ wybierali te, które podobają się im najbardziej. Było przy tym bardzo dużo zabawy :)

   Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę wrócili do domów.

Prezentacja ze szkoleń w Alytus. 


Spotkanie projektowe w Giżycku

     W dniach 15 - 16 września 2016 w Giżycku odbyło się trzecie spotkanie projektowe, w którym uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus“.Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia raportu podsumowującego pierwszy rok realizacji projektu. Następnie zajęto się tematem organizacji szkoleń w Alytus, uszczegółowiono plan wizyt w szkołach oraz zatwierdzono program szkoleń przedstawiony przez ekspertów. Podjęto również dyskusję na temat organizacji wydarzenia upowszechniającego projekt – konferencji na zakończenie projektu. W drugiej części spotkania omawiano aspekty opracowania wytworów pracy intelektualnej oraz wdrażania poznanych strategii w macierzystych szkołach i organizacji filmowania lekcji nauczycieli. Drugiego dnia goście z Litwy odwiedzili szkoły partnerskie oraz Szkołę Policealną w Giżycku, w której poznano dobre praktyki w nauczaniu przedmiotów zawodowych.


Spotkanie projektowe w Alytus

     W dniach 17 - 18 marca 2016 w Alytusie odbyło się drugie spotkanie projektowe, w którym uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus“. Pierwszego dnia goście z Giżycka odwiedzili Gimnazjum Św. Benedykta w Alytusie, w którym poznano dobre praktyki w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących z wykorzystaniem technologii informatycznych. Kolejna wizyta odbyła się w APRC – centrum edukacji biznesowo-usługowej (partner projektu). Drugi dzień spotkania rozpoczęto od ewaluacji szkoleń w Giżycku, omówiono wizyty nauczycieli litewskich w giżyckich szkołach (SP 4, Gimnazjum Bystry, PORE, CKP, SOSW), przedstawiono wyniki ewaluacji z poszczególnych szkoleń. Podczas spotkania podjęto dyskusję na temat realizacji projektu tj. wspólnie ustalono terminy szkoleń w Alytusie (wrzesień/październik) zostały omówione sprawy organizacyjne związane ze szkoleniami, między innymi: wybór trenerów, tłumaczy, harmonogram wizyt w alytuskich szkołach. Omówiono organizację filmowania lekcji prowadzonych przez nauczycieli biorących udział w projekcie.

 


Szkolenie - grupa 5

     W dniach 29.02-04.03.2016 odbyło się piąte (ostatnie) szkolenie w ramach projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat giżycki-miasto Alytus“. Tak jak poprzednio, przed szkoleniami goście z Litwy odwiedzali nasze placówki. Pierwszego dnia odwiedzili Szkołę Podstawową nr 4, w której uczestniczyli w lekcji w-f oraz w lekcji języka angielskiego. Podczas szkolenia poznano skuteczne strategie stosowane w procesie dydaktycznym z wykorzystaniem środowiska bogatego w technologie (Google Drive, tworzenie map myśli w programie Mind Mup). Drugiego dnia goście odwiedzili Gimnazjum w Bystrym, zwiedzali szkołę oraz uczestniczyli w lekcji fizyki. Na szkoleniu poznano narzędzia online do tworzenia prezentacji, tworzono quizy online w programie Sovrative. Trzeciego dnia litewscy nauczyciele byli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w którym poznali metody kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim. Goście z Litwy zwiedzili szkołę oraz uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych. Podczas szkolenia nauczono się obsługi tablicy interaktywnej i wykorzystania jej możliwości w zajęciach dydaktycznych. Kolejna wizyta odbyła się w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji , w którym między innymi goście z Alytus uczestniczyli w zajęciach dzieci z Akademii Malucha. Podczas szkolenia poznano obsługę platformy edukacyjnej learningapps, symulowano pracę z uczniem na platformie oraz dokonano przeglądu otwartych zasobów edukacyjnych dostępnych w internecie. W trakcie zajęć szkolących odwiedził Starosta Giżycki Pan Wacław Strażewicz oraz Wicestarosta Mirosław Drzażdżewski. Ostatniego dnia nauczyciele odwiedzili Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym organizowane są zajęcia praktyczne dla uczniów szkół zawodowych, a także organizowane są egzaminy z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów. Podsumowaniem pięciodniowego szkolenia było poprowadzenie przez polskich nauczycieli zajęć z wykorzystaniem technik poznanych podczas warsztatów z udziałem uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Celem lekcji było pogłębienie wiedzy nt. krajów anglojęzycznych z wykorzystaniem takich narzędzi jak: Mind Mup, LearningApps, Pixton, Socrative. Szkolenie każdego dnia kończyło się ewaluacją, a na zakończenie pięciodniowej nauki wręczono nauczycielom litewskim zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz tradycyjnie zrobiono wspólne zdjęcie. Na kolejny cykl szkoleń polscy nauczyciele pojadą na przełomie września/października do Alytusa.


 

Szkolenie - grupa 4

     W dniach 22.02-26.02.2016 odbyło się czwarte szkolenie w ramach projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat giżycki-miasto Alytus“. Tak jak poprzednio, przed szkoleniami goście z Litwy odwiedzali nasze placówki. Pierwszego dnia odwiedzili Szkołę Podstawową nr 4, w której tak jak poprzednio zostali zaangażowani w prace plastyczne :). Podczas szkolenia poznano skuteczne strategie stosowane w procesie dydaktycznym z wykorzystaniem środowiska bogatego w technologie (Google Drive, tworzenie map myśli w programie Mind Mup). Drugiego dnia goście odwiedzili Gimnazjum w Bystrym, zwiedzali szkołę oraz uczestniczyli w lekcji chemii. Na szkoleniu poznano narzędzia online do tworzenia prezentacji, tworzono quizy online w programie Sovrative. Trzeciego dnia litewscy nauczyciele byli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w którym poznali metody kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim. Podczas szkolenia nauczono się obsługi tablicy interaktywnej i wykorzystania jej możliwości w zajęciach dydaktycznych. Kolejna wizyta odbyła się w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji, w którym między innymi goście z Alytus poznali alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Podczas szkolenia poznano obsługę platformy edukacyjnej learningapps, symulowano pracę z uczniem na platformie oraz dokonano przeglądu otwartych zasobów edukacyjnych dostępnych w internecie. Ostatniego dnia nauczyciele odwiedzili Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym organizowane są zajęcia praktyczne dla uczniów szkół zawodowych, średnich i policealnych, a także organizowane są egzaminy z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów. Podsumowaniem pięciodniowego szkolenia było poprowadzenie przez polskich nauczycieli zajęć z wykorzystaniem technik poznanych podczas warsztatów z udziałem uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Uczniowie otrzymali zadanie stworzenia mapy myśli w języku angielskim, a słowem kluczowym był transport. Następnie (w j. angielskim) uczniowie wykorzystując kwestie: środek transportu, koszt przejazdu, czas trwania przejazdu i miejsce odjazdu mieli za pomocą komiksu przedstawić scenkę,w której będąc w Londynie na wymianie młodzieżowej razem z kolegą/koleżanką chcą dostać się do Cardiff na koncert ulubionego zespołu muzycznego. Wszystkie prezentacje wykonano w programie PIXTON. Na koniec szkolenia wręczono nauczycielom litewskim zaświadczenia o udziale w szkoleniu.


Szkolenie - grupa 3

     W dniach 08.02-12.02.2016 odbyło się trzecie szkolenie w ramach projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat giżycki-miasto Alytus“. W trakcie szkolenia nauczyciele z Polski i Litwy (pracując wspólnie) tak jak w poprzednich grupach nabywają umiejętności stosowania w swoich szkołach strategii nauczania uważanych za najskuteczniejsze.Każdego dnia przed szkoleniami goście z Litwy odwiedzali nasze placówki. Pierwszego dnia odwiedzili Szkołę Podstawową nr 4, w której otrzymali zadanie wykonania czekoladowników. Nauczyciele byli uczniami, a dzieci z SP 4 nauczycielami. Wszyscy doskonale odnaleźli się w nowej roli, a prace zostały zaliczone na 6 :). Drugiego dnia goście odwiedzili Gimnazjum w Bystrym, w którym uczestniczyli w lekcji języka polskiego. Trzeciego dnia litewscy nauczyciele poznali Centrum Kształcenia Praktycznego. Kolejna wizyta odbyła się w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji, w którym między innymi nauczyciele zwiedzili nowowyremontowaną Bibliotekę Pedagogiczną. Ostatniego dnia odbyli wizytę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w którym poznali metody kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podsumowaniem pięciodniowego szkolenia było poprowadzenie przez polskich nauczycieli zajęć z wykorzystaniem technik poznanych podczas warsztatów. Uczniowie ZSEiI, kształcący się w zawodzie technik informatyk, zostali podzieleni na 4 grupy i mieli za zadanie przedstawienia historii i architektury Giżycka, możliwości uprawiania sportów oraz korzystania z rozrywki w Giżycku. Wszystkie prezentacje uczniowie wykonali w programie PREZI. Na koniec zajęć nauczyciele otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 


Szkolenie - grupa 2

     W dniach 18.01-22.01.2016 odbyło się drugie szkolenie w ramach projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat giżycki-miasto Alytus“. W trakcie szkolenia nauczyciele z Polski i Litwy (pracując wspólnie) nabywają umiejętności stosowania w swoich szkołach strategii nauczania uważanych za najskuteczniejsze. Pierwszego dnia poznano nowe technologie w edukacji: skuteczne strategie w edukacji, przegląd narzędzi wspomagających prezentację treści edukacyjnych oraz weryfikujących wiedzę.Drugi dzień szkolenia poświęcony został tablicy interaktywnej, czyli: wprowadzenie oraz praca z tablicą interaktywną, tworzenie zasobów edukacyjnych.Trzeciego dnia zaprezentowano możliwości zdalnego nauczania: praca z platformą Moodle oraz przegląd otwartych zasobów edukacyjnych.. Czwartego dnia nauczyciele poznali narzędzia wspomagające pracę grupową w sieci, tworzenie map myśli. Podsumowaniem pięciodniowego szkolenia było poprowadzenie przez polskich nauczycieli zajęć z wykorzystaniem technik poznanych podczas warsztatów. Uczniowie klasy I ZSEiI, kształcący się w zawodzie technik informatyk, zostali podzieleni na 5 grup, mieli za zadanie ułożyć puzzle, które przedstawiały znanych polskich sportowców, napisać po angielsku parę zdań o nich, przeczytać, a grupy sąsiednie miały odgadnąć kim jest dany sportowiec. Następnie, uczniowie na podstawie stworzonego przez siebie opisu danego sportowca tworzą komiks, w którym mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie jak osiągnąć sukces? W trakcie pobytu w Giżycku nauczyciele z litewskiego miasta Alytus poznawali szkoły znajdujące się na terenie Powiatu Giżyckiego.


Szkolenie - grupa 1

     W dniach 11.01-15.01.2016 odbyło się pierwsze szkolenie w ramach projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat giżycki-miasto Alytus“. W trakcie szkolenia nauczyciele z Polski i Litwy (pracując wspólnie) nabywają umiejętności stosowania w swoich szkołach strategii nauczania uważanych za najskuteczniejsze. Pierwszego dnia poznano najnowsze trendy w edukacji:wspomagania nauczania i uczenia się narzędziami TIK, neurodydaktyki oraz nowej roli nauczyciela w procesie kształcenia.Drugi dzień szkolenia poświęcony został tablicy interaktywnej, czyli: wykorzystanie tablic interaktywnych do stosowania najbardziej skutecznych strategii nauczania. Tworzono treści edukacyjne( LearningApps; WIX; PREZI; Google Docs).Trzeciego dnia zaprezentowano wykorzystanie platformy edukacyjnej i Otwartych Zasobów Edukacyjnych w indywidualnej i grupowej pracy z wykorzystaniem komputerów, internetu i sieci wewnętrznej. Czwartego dnia nauczyciele poznali wykorzystanie komputerów osobistych lub tabletów do indywidualnej pracy i grupowej pracy uczniów w stosowaniu najbardziej skutecznych strategii nauczania. Podsumowaniem pięciodniowego szkolenia było poprowadzenie przez polskich nauczycieli zajęć z wykorzystaniem technik poznanych podczas warsztatów. Uczniowie klasy I ZSEiI, kształcący się w zawodzie technik informatyk, mieli za zadanie zapoznać się z tekstem Adama Mickiewicza :Żywilla i zaprezentować jego treść stosując techniki multimedialne. W trakcie pobytu w Giżycku nauczyciele z litewskiego miasta Alytus poznawali szkoły znajdujące się na terenie Powiatu Giżyckiego.


 Spotkanie projektowe

     W dniu 13 listopada 2015 odbyło się spotkanie projektowe, połączone z oficjalnym podpisaniem umowy partnerskiej. W spotkaniu uczestniczyli: Mer miasta Alytus – Vytautas Grigaravičius, Starosta Giżycki – Wacław Strażewicz, Wicestarosta – Mirosław Drzażdżewski, Burmistrz Miasta Giżycko – Wojciech Iwaszkiewicz, Wójt Gminy Giżycko – Marek Jasudowicz, oraz wszyscy partnerzy uczestniczący w projekcie: Partner wiodący PZOSiPO, Administracja Miasta Alytus, Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej w Alytus, Szkoła Podstawowa Dzukija w Alytus, Szkoła dla dorosłych i młodzieży w Alytus, Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytus, PORE w Giżycku, Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku, Gimnazjum w Bystrym oraz Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku. Podczas spotkania ponownie przedstawiono prezentację projektu (prowadził kierownik projektu Kazimierz Ambroziak).